Informácia o realizácii projektu

 

 

 Názov prijímateľa:

Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Šarišské Jastrabie

Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie: Obec Kyjov, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa

Časový rámec realizácie projektu: Obec Kyjov v mesiaci Jún 2018 podpísala Zmluvu o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001762

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 68 538,75 EUR

Vlastný vklad: 3 607,30 EUR

 

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality. Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu a následným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na určených stojiskách sa tak zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

 

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu,

Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

 

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Šarišské Jastrabie

IČO:00329975

Štatutárny orgán:  Mgr. Juraj Chamila

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel: +421 905 982 663

webová stránka obce: www.obec-kyjov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                                                                        www.esf.gov.sk                                                                                                                      www.minv.gov.sk