rodný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudszdroje.

 

 

 

 

 

 

 

Terénna   sociálna   práca  sa  v našej  obci  začala  vykonávať  na  základe  účasti  v  národnom projekte  Terénna  sociálna  práca  v  obciach  I realizovanom Implementnou agentúrou MPSVR SR  www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v mci Operného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

 

Zámerom projektu je zleenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vyčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vyčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zleenie ich možností vstupu na trh práce, zleenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

 

           Zmluva o spolupráci číslo     N20160127013

 

          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016

 

          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

 

 

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

 

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Iveta Diňová

 

Terénna pracovníčka/pracovník: Oľga Chamilová

 

E- mail: kyjov.tsp@gmail.com

 

Tel. kontakt: 0944636901,  052/4925165

 

Adresa kancelárie: Obec Kyjov, Kyjov 164