POZVÁNKA

 

V zmysle§ 12 ods. l zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kyjove, ktoré sa uskutoční dňa..

 

 

11.10. 2019 (piatok)  o 18:00 hod. v kancelárii  starostu  obce Kyjov

 

 

 

Návrh programu rokovania:

l .    Otvorenie

2.     Schválenie programu 6. rokovania zastupiteľstva

3.    Voľba overovateľov  pisnice

4.    Kontrola plnenia uznesení

5    Žiadoriaditeľstva ZŠ s MŠ v Kyjove o dofina ncovanie financií

6.    Schválenie voľby hlavného kontrolóra obce a určenie jeho úväzku

7.    Informácia starostu obec o situácii v odpadovom  hospodárstve

8.    Informácia o zvolení vajdu v rómskej osade

9.    Rôzne

l 0.  Interpelácie poslancov 11. Schválenie uznesení

12  Záver

 

Oficiálna pozvánka s podpisom starostu je v sekcii zverejňovanie->zastupiteľstvo