Orgány obce:

 • starosta
 • zastupiteľstvo
 • komisie

 

Starosta obce: Milan Dirga

Zástupca starostu obce: Milan Petruš

Obecné zastupiteľstvo:

 • Milan Petruš  –  poslanec
 • Renáta Lipovská – poslankyňa
 • Michal Hodoši – poslanec
 • Marek Kyseľa - poslanec
 • PaedDr. Anna Molnárová - poslankyňa
 • Ing. Michal Petrík - poslanec
 • Ing. Patrik Čuba - poslanec

Komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku :

 

 • predseda: Milan Petruš
 • členka: Renáta Lipovská
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová

 

Komisia finančná a správa obecného majetku:

 • predseda: Michal Hodoši
 • členka: Ing. Patrik Čuba
 • členka: Ing. Michal Petrík

Komisia na ochranu životného prostredia:

 • predseda: Ing. Michal Petrík
 • člen: Marek Kyseľa

Komisia pre rozvoj kultúry vzdelávania a športu:

 • predseda: Renáta Lipovská
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová
 • člen: Milan Petruš

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Kyjov :

 

 • predseda:  Milan Petruš
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová
 • člen: Ing. Patrik Čuba

         

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva:

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kyjove na kalendárny rok 2019 sa stanovujú nasledovne:

 

Riadne zasadnutia:

 • piatok  08.02.2019
 • piatok  03.05.2019
 • piatok  26.07.2019
 • piatok  27.09.2019
 • piatok  22.11.2019
 • piatok  13.12.2019

V prípade potreby, alebo naliehavého prejednania závažných otázok týkajúcich sa ďalšieho rozvoja obce, starosta obce môže zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

Uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kyjove v súlade s vnútro-organizačnými predpismi obce a na základe zákona č. 211/2000 Z. z..

Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:

 • Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Podnety a návrhy od občanov
 • Vyhodnotenie činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
 • Otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja obce
Úradné hodiny:
  • Pondelok:      7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
  • Utorok:         7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
  • Streda:         7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
  • Štvrtok:        Nestránkový deň
  • Piatok:          7:30 – 12:00